GR | EN
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Εμπλεκόμενοι Φορείς και Συμμετέχοντες
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 ("Pύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας") και το Νόμο 2702/99, το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με το ΠΔ 189/09, εποπτεύεται από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
Οι γενικοί στόχοι του ΚΑΠΕ είναι η έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας (R&D)  και η προώθηση των ΑΠΕ μέσω της στενής συνεργασίας του με παρόμοια ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και τη βιομηχανία και μέσω της διάδοσης των πληροφοριών για τις ΑΠΕ. Κατά την είκοσι ετών λειτουργία του, το ΚΑΠΕ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 500 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, συμπεριλαμβανομένων έργων R&D, επιδεικτικά ενεργειακά συστήματα πληροφόρησης, μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικές και οικονομικές μελέτες, έρευνα αγοράς, καθώς και δραστηριότητες προώθησης για την χρήση των AΠE/OXE/EΞE. Σήμερα το ΚΑΠΕ διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με περισσότερους από 120 έμπειρους και εξιδεικευμένους επιστήμονες και μηχανικούς.
Το ΚΑΠΕ είναι μέλος ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων παρόμοιων οργανισμών, όπως: EnR, MEDENER, FEDARENE, Energy Cities, EUFORES, OPET, EUREC,  Efficiency 2000, κλπ. Το ΚΑΠΕ συνεργάζεται με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η IEA, UNESCO, ISES, PLEA, IEC, CEN/CENELEC.
Το τμήμα Αιολικής Ενέργειας του ΚΑΠΕ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, που αφορούν σε όλες τις πτυχές της αιολικής ενέργειας: στην αξιολόγηση αιολικού δυναμικού, στο σχεδιασμό του συστήματος ανεμογεννητριών και δοκιμών, στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και, πιο πρόσφατα, στην ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας μέσω μοντελοποίησης CFD. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Τμήμα Αιολικής Ενέργειας έχει οργανώσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων, ημερίδες, κλπ.
Επίσης το ΚΑΠΕ είναι ο επίσημος σύμβουλος των φορέων της κυβέρνησης για τις χερσαίες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Το ΚΑΠΕ διαθέτει το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ), ένα πάρκο για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το ΠΕΝΑ βρίσκεται στο επιδεικτικό αιολικό πάρκο του ΚΑΠΕ συνολικής ισχύος 3,01 MW, στην Περιφέρεια Αττικής, το οποίο λειτουργεί από το 1998 και στο οποίο έχουν υλοποιηθεί ερευνητικά έργα και έργα πιστοποίησης ανεμογεννητριών.

Η Nature Conservation Consultants Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία παροχής συμβούλων σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με έμφαση στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα και στις γύρω περιοχές. Τα μέλη της NCC έχουν συντονίσει ή συμμετάσχει στην υλοποίηση άνω των 14 έργων LIFE Φύση και LIFE  Περιβάλλον, κατά τα τελευταία 13 χρόνια σε συνεργασία με υπουργεία, περιφέρειες και τοπικές δημόσιες αρχές, ΜΚΟ και ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αποκτήθηκε από την NCC κατά την υλοποίηση των έργων αυτών σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου και του συντονισμού επιστημονικών έργων LIFE, αφορούσε στην ανάπτυξη γενικών κατευθυντήριων γραμμών/οδηγιών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα πουλιά από την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, στη χαρτογράφηση όσον αφορά στις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων σε είδη πτηνών προτεραιότητας στην Ελλάδα, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και των μέτρων άμβλυνσης του σχεδιασμού για συγκεκριμένα αιολικά πάρκα, στα πουλιά της στεριάς και της θάλασσας και της βιοποικιλότητας στον τομέα ερευνών, τηλεμετρίας, GIS και στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και διαφόρων τεχνικών διαβούλευσης για την αξιολόγηση τοποθεσιών και έργων διαχείρισης.
Ο ρόλος της NCC στο έργο είναι η ουσιαστική επιστημονική συμβολή στο συντονισμό του έργου σε θέματα που αφορούν στην βιοποικιλότητα,σε επιστημονικές και εξιδεικευμένες πηγές για την καταγραφή της βιοποικιλότητας (πτηνά, νυχτερίδες) στις περιοχές του έργου και στην αξιολόγηση των πραγματικών και δυνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων.
Επίσης, η NCC θα παρέχει εξοπλισμό, συγκεκριμένα το σύστημα εντοπισμού πτηνών για την ανάπτυξη ενός κινητού εργαστηρίου για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα. Η NCC θα βοηθήσει στην προσαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα στις Ελληνικές και Μεσογειακές συνθήκες. Η NCC έχει εμπλακεί ενεργά σε ορνιθολογικές έρευνες που σχετίζονται με αιολικά πάρκα και κατέχει σχετικό εξοπλισμό.

Η δράση υποστηρίζεται από την
- Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας, EWEA,
- Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑΕΝ
- WWF Ελλάς
- Jasper Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
- Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Ε.
- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.